Nordic Fibreboard Ltd OÜ on vastu võtnud ja rakendanud tööjõupoliitika ja rakendab FSC tööjõu põhinõudeid.
Tööjõupoliitika hõlmab järgmist:

 

Lapstööjõud

 • Nordic Fibreboard Ltd OÜ ei võta tööle töötajaid, kes on nooremad kui 15 aastat.
 • Töötaja, kes on alla 18 aastane, ei tee ohtlikku või rasket tööd, välja arvatud koolituste puhul, mis on vastavuses kohalike seaduste ja regulatsioonidega.
 • Nordic Fibreboard Ltd OÜ keelab halvimad lapstööjõu vormid.

Sund ja kohustuslik töö

 • Töösuhted on vabatahtlikud ja põhinevad vastastikusel nõusolekul, ilma karistuseta. Puuduvad tõendid sunniviisilisele või kohustuslikule tööle viitava tegevuse kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult:
 • füüsilisele ja seksuaalsele vägivallale
 • orjatööle
 • palkade maksmisest hoidumisele

või tagatisraha maksmisest tööle asumisel

 • liikuvuse/liikumise piiramisele
 • passi ja isikut tõendavate dokumentide säilitamises
 • denonsseerimisähvardustest võimudele.

Diskrimineerimine tööhõives ja ametis

 • Palkamise ja ametikohal töötamise praktikad ei ole diskrimineerivad.

Vabadus ametiühingute loomiseks ja nendega liitumiseks ning õigus kollektiivläbirääkimistele

 • Meie töötajad saavad luua või ühineda enda valitud töötajate organisatsioonidega.
 • Nordic Fibreboard Ltd OÜ austab töötajate organisatsioonide täielikku vabadust koostada oma põhikiri ja reeglid.
 • Nordic Fibreboard Ltd OÜ austab töötajate õigusi tegeleda seadusliku tegevusega, mis on seotud töötajate organisatsiooni loomise, sellega liitumise või abistamisega, või hoiduda samast tegevusest ning ei diskrimineeri ega karista töötajaid nende õiguste kasutamise eest.
 • Nordic Fibreboard Ltd OÜ peab läbirääkimisi seaduslikult loodud töötajate organisatsioonide ja/ või nõuetekohaselt valitud esindajatega heas usus ja jõupingutustega kollektiivlepingu sõlmimiseks.
 • Kollektiivlepinguid rakendatakse seal, kus need on olemas.